Çalışma Alanlarımız

Hukuki Hizmetlerimiz


İHTİLAFLARI ÖNLEYİCİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİÜlkemizin kaydettiği ekonomik gelişmeler ve Avrupa Birliği ile ilişkiler hukuk sistemine de yansımış, şirketlerin aldığı hukuki danışmanlık hizmetinin çeşitlenmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda büromuz şirketlere vereceği hukuki danışmanlık hizmetini, geleneksel çizgi dışına taşımayı amaçlamıştır. Şirketlerin tüm belgelerinin incelenerek hukuki zemine oturtulması ve bu sayede karşılaşılacak ihtilafların önceden engellenmesinin sağlanması teklif edilmektedir. Bu kapsamda aşağıda yazılı incelemeler büromuz tarafından gerçekleştirilecektir.
• Şirkete ait ana sözleşmelerinin ve genel kurul kararlarının incelenmesi
• Şirkete ait diğer sözleşmelerin incelenmesi
• Şirket çalışanları ile ilişkilerin incelenmesi
• Şirkete ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının incelenmesi
• Şirkete dair mali hususların incelenmesi

KARŞILAŞILAN İHTİLAFLAR İLE İLGİLİ VERİLECEK HİZMETLER


İhtilafları önleyici danışmanlık hizmeti ile karşılaşılabilecek birçok sorun önlenmekle birlikte tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu kapsamda büromuz şirketinizin karşılaştığı ihtilaflar ile ilgili aşağıda yazılı hizmetleri verecektir:
• Şirketinizin Taraf Olduğu İcra Takiplerinin İncelenmesi
• Şirketinizden hukuk büromuza takip yapılmak üzere iletilen dosyaların öncelikle kendi içerisinde tasnifi yapılarak (ilamsız-kambiyo-ipotek) her bir dosyaya takip numarası verilecektir.
• Dosyanın işleme alındığı bilgisi, verilen takip numarası ile şirketinize mail aracılığıyla iletilecektir.
• İcra takibi başlatılan tüm dosyalardaki her türlü hukuki ve icrai işlem bilgisi, tablo üzerinden şirketinize bildirilecektir. Bu sayede şirketiniz tüm dosyaların aşamalarını anlık olarak takip edilebilecektir.
• Şirketinizin büromuz tarafından takip edilen tüm dosyaları ile ilgili olarak her ayın başında yapılacak genel değerlendirme toplantısı ile dosyalar hakkında bilgi verilecek ve yapılabilecek işlemler ile ilgili bilgi alışverişi gerçekleştirilecektir.
• Aylık yapılacak toplantılar dışında yıl sonunda tüm dosyalar ile ilgili yazılı rapor sunumu yapılacaktır.
Şirketinizin Taraf Olduğu Davaların Yürütülmesi ve Raporlanması
• Şirketiniz tarafından açılması düşünülen davaların incelenmesi ve karşılaşılabilecek sonuçların raporlanması,
• Açılması kararı verilen davaların yürütülmesi ve aşamaların raporlanması,
• Şirketiniz aleyhine açılmış/açılacak davalar hakkında karşılaşılabilecek sonuçların raporlanması,
• Şirketiniz aleyhine açılmış/ açılacak olan davaların yürütülmesi ve aşamaların raporlanması
Şirketiniz Tarafından Talep Edilen Sözleşmelerin Hazırlanması
• Şirketiniz tarafından yapılması istenen sözleşmeler hazırlanıp, gerek şirketiniz gerekse sözleşmenin diğer tarafları ile görüşmeler yapılarak sözleşmelere son hali verilecektir.
• Şirketinize imzalanmak üzere gönderilen sözleşmeler incelenerek, karşılaşılabilecek neticeleri raporlanacak ve tavsiye edilen değişiklikler yapılarak son hali verilecektir.
Şirketinizin İpotek İşlemleri İle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması
• Şirketiniz lehine tesis edilecek ipotekler için ipotek akitleri ve dilekçeleri hazırlanacaktır; bu belgelerin karşı tarafça hazırlanması halinde gerekli inceleme yapılıp, tavsiye edilen değişiklikler yapılarak son hali verilecektir.

Danışmanlık Hizmetleri


Değişen ve globalleşen dünyada ticaret şirketlerinin hukuk bürolarından aldığı hizmetler de çeşitlenmiştir. Ticaret şirketlerinin karşılaştığı hukuki ihtilaflara çözüm bulunmasının önüne, bu ihtilafların doğmasına engel olma, riskleri en aza indirme yollarının aranması geçmiştir.

Bu kapsamda şirketlerin ana sözleşmelerinden başlamak üzere ticari faaliyetlerinde kullandığı tüm belge ve kayıtlarının, ticari defterlerinin, iş akitlerinin, fikri ve sinai haklarının vb. hukuki denetimden geçirilmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi gereklilik haline gelmiştir.

Yukarıda yazılı açıklamalar ışığında büromuz “ koruyucu hukuk hizmeti” başlığı altında şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Verilen bu hizmet çerçevesinde şirketlerin tüm kayıt ve belgeleri incelenmekte, eksiklikler tespit edilmekte, ticari faaliyetin işleyişi de göz önünde bulundurularak bu eksiklikler giderilmektedir.


Üste Geri Dön